کارفرماتنام سپاهان اصفهان
تاریخ تکمیلشهریور 1402
مهارت هااتوکد، طراحی تابلو،تست مدارات