کارفرماشرکت تنام سپاهان اصفهان
تاریخ تکمیلابان 1401
مهارت هااتوکد، طراحی تابلو،تست مدارات