کارفرماآمپر زندان اصفهان
تاریخ تکمیلفروردین 1400
مهارت هااتوکد ،طراحی تابلو ، تست مدارات